ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು

5ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷಾ ಕನ್ನಡ

ಇಂಗ್ಲೀಷ

ಗಣಿತ 1

ಗಣಿತ 2

ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ

6ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷಾ ಕನ್ನಡ

ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ

ಗಣಿತ ಭಾಗ 1

ಗಣಿತ ಭಾಗ 2

ವಿಜ್ಞಾನ

ವಿಜ್ಞಾನ ವರ್ಕ ಬುಕ್

ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ 1

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ 2

7ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷಾ ಕನ್ನಡ

ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ

ಗಣಿತ ಭಾಗ 1

ಗಣಿತ ಭಾಗ 2

ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ 1

ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ 2

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ 1

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ 2

ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ

8ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷಾ ಕನ್ನಡ

ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ

ಗಣಿತ ಭಾಗ 1

ಗಣಿತ ಭಾಗ 2

ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ 1

ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ 2

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ 1

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ 2

ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ

9ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷಾ ಕನ್ನಡ

ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ

ಗಣಿತ ಭಾಗ 1

ಗಣಿತ ಭಾಗ 2

ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ 1

ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ 2

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ 1

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ 2

ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ

10ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು

ಪ್ರಥಮ ಭಾಷಾ ಕನ್ನಡ

ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ

ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ

ಗಣಿತ ಭಾಗ 1

ಗಣಿತ ಭಾಗ 2

ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ 1

ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ 2

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ

ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ